28 april 2016

Algemene Voorwaarden

Er zijn door Bona Vida een aantal huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel voor cliënten een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bona Vida pedicure & massagepraktijk en een cliënt waarop Bona Vida pedicure & massagepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Bona Vida pedicure & massagepraktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de mail worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Bona Vida pedicure & massagepraktijk door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Bona Vida pedicure & massagepraktijk 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Bona Vida pedicure & massagepraktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Bona Vida pedicure & massagepraktijk, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van tevoren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Bona Vida pedicure & massagepraktijk vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Bona Vida pedicure & massagepraktijk.

Bona Vida pedicure & massagepraktijk is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

5. Persoonsgegeven en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Bona Vida pedicure & massagepraktijk. De persoonlijke gegevens worden door Bona Vida pedicure & massagepraktijk opgenomen in een systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding
Bona Vida pedicure & massagepraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bona Vida pedicure & massagepraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Bona Vida pedicure & massagepraktijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bona Vida pedicure & massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Bona Vida pedicure & massagepraktijk.

Diefstal wordt door Bona Vida pedicure & massagepraktijk altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie
Bona Vida pedicure & massagepraktijk geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
–  de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
– de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
– de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, worden gemeld aan Bona Vida pedicure & massagepraktijk.

Bona Vida pedicure & massagepraktijk dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Bona Vida pedicure & massagepraktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Bona Vida pedicure & massagepraktijk en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bona Vida pedicure & massagepraktijk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op welke overeenkomst tussen Bona Vida pedicure & massagepraktijk en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.